Stadtkirche Winterthur

Konzert zum Bettag

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Lutherische Messe, G-Dur, BWV 236
Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80

Jessica Jans, Sopran
Barbara Erni, Alt
Dan Dunkelblum, Tenor
Tobias Wicky, Bass

Kantorei der Stadtkirche Winterthur
Ensemble la fontaine

Leitung: David Bertschinger